KEJOHANAN GOLF MSSM
2014 : 3 pemain mewakili WP Putrajaya
2015 : 3 pemain mewakili WP Putrajaya
2016 : 3 pemain mewakili WP Putrajaya
2017 : 3 pemain mewakili WP Putrajaya
2018 : 2 pemain mewakili WP Putrajaya